Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som inte har en juridisk utbildning men ändå kommer i kontakt med både juridiska begrepp och dokument i offentlig verksamhet.

Du får lära dig hur den svenska rättsordningen och dess rättsregler fungerar, på vilket sätt rätten är indelad samt vilken betydelse det har för hur ärenden ska hanteras. Du får även kunskap om vilka regler som styr den offentliga verksamheten samt innebörden av de vanligast förekommande juridiska begreppen som du måste känna till på din arbetsplats. Offentlighet och sekretess är också ett grundläggande huvudtema i utbildningen.

Ur innehållet

 

Grundlagarna och förvaltningen – hur allt hänger ihop

 • Regeringsformen – grundläggande principer för all offentlig verksamhet
 • Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Hur regelverken hänger ihop- förvaltningslag, kommunallag och speciallagstiftning
 • Särskilt om EU-lagstiftning
 • Myndighetsutövning och andra ärenden
 • Offentlig upphandling


Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

 • Offentlighetsprincipen
 • Allmän handling och diarieföring
 • Hantering av allmänna handlingar i din organisation
 • Sekretessbestämmelser och skydd för handlingar
 • Utlämnande av allmänna handlingar i offentliga delar
 • Sekretessprövning
 • Arkivering
 • Praktisk övning

 

Nya Förvaltningslagen

 • Förhållandet mellan kommunal - och förvaltningslagen i tillämpningen
 • Förvaltningsärenden hos myndigheter och domstolar
 • Principer - legalitet, objektivitet och proportionalitet
 • Hur påverkar objektivitetsprincipen mitt arbete?
 • Myndigheters beslut
 • Rättelse av beslut
 • Överklagande

Beredning av ärenden i offentlig organisation

 • Beredning av beslutsärenden – beredningsformer
 • Officialprincipen och utredningsansvaret
 • Förvaltningslagens beredningsregler - handläggning och partinsyn
 • Beredning enligt speciallagstiftning eller reglemente
 • Praktisk övning – hur avgör jag om ärendet är tillräckligt utrett?

 

Beslutsprocessen i offentlig organisation

 • Hur beslut fattas
 • Kommunens organisation och beslut
 • Politiker och tjänstemän i samverkan i beslut – hur eller vad i beslut
 • Beslutsordning - Hur ärenden initieras och avgörs
 • Delegationsordning - behörighet och befogenhet- vem har rätt att besluta?
 • Detaljerade jävsregler – gränserna för jäv för politiker/tjänstemän
 • Har du koll på vilka regler om jäv som gäller för dig?

 

Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen

 • Grundläggande dataskyddsprinciper, laglig grund samt roller och ansvar
 • Definitioner och tillämpningsområden
 • Roller och ansvarsområden, personuppgiftsansvarig,  personuppgiftsbiträde och dataskyddsombud
 • Allmänna dataskyddsprinciper och laglig grund, register över personuppgiftsbehandling
 • Behandling av känsliga personuppgifter
 • E-post, websidor, konferenser och event - vad gäller?
 • Särskilt om uppgiftsminimering och gallring
 • Praktisk övning – vilka personuppgifter behandlas i min verksamhet, har vi en registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar?

 

Grundläggande rättigheter för registrerade och dataskyddsåtgärder

 • Informationskrav
 • Registrerades rättigheter – Vad gör du t.ex. med en förfrågan om radering?
 • Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, säkerhet
 • Konsekvensbedömningar
 • Tredjelandsöverföring – Molntjänster i offentlig verksamhet
 • Tillsynsmyndighet och sanktioner
 • Praktiskt övning – hur hanterar vi vår e-post på rätt sätt?

Utbildningsmål


Utbildningen ger dig kunskap och grundläggande förståelse för juridiken och dess verktyg för en säkrare och tydligare rättstillämpning för icke-jurister i offentlig sektor. Kursen syftar också till att ge kunskap om hur ärenden och beslut praktiskt ska hanteras på ett lagenligt och korrekt sätt.

 

Omfattning & tider

 

1 dag

 

Kursen varvar teori med praktiska övningar och reflektion. Alla våra deltagare kommer från offentlig sektor vilket gör att du som deltagare får ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

 

09:30 - 16:00

 

Till alla våra utbildningar ingår konferenspaket med fika, lunch och kursdokumentation.

Sagt om utbildningen

"Jag tycker att utbildaren gjorde ett suveränt bra jobb! Förmedlade mycket klokskap, bjöd på sig själv och skapade ett aktivt deltagande i varje moment."

"Jättebra utbildning, fick med mig en hel del bra som jag redan börjat använda i jobbet."

Vanliga frågor

Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen meddela oss detta skriftligt till: Info@offentligautbildningar.se

Betalningsvillkor

Fakturan skickas via e-post eller post ca fyra veckor innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss på: Info@offentligautbildningar.se