Om utbildningen

4,7
Betyg från tidigare deltagare

Som ny handläggare behöver du en ordentlig genomgång av de viktigaste rättsreglerna och rutinerna inom den offentliga sektorn. Har du arbetat längre i rollen så behöver du kontinuerligt uppdatera eller fördjupa dina kunskaper inom ämnet. Det kan t.ex. handla om förmågan att få fram underlag och argument till politiker och chefer, vem som har rätt att väcka ett ärende, redovisning av delegeringsbeslut eller sekretess.

Utbildningen utgör en grundutbildning i hur den nya kommunal- och förvaltningslagen reglerar och styr handläggningen av ärenden och beslut i offentlig förvaltning. Vi kommer grundligt att gå igenom de nya kraven och handläggningen samt även de principer som fastställs i de nya lagarna. Utbildningen innehåller också ett avsnitt om hur GDPR och dataskyddslagen påverkar och ska tillämpas i ärendehandläggning. En del av utbildningsdagarna kommer även att ägnas åt genomgång av protokoll, beslut och beslutsmotivering.

 

Ur innehållet


Förvaltningslagen – en ny förenklad mer lättillgänglig förvaltningslag?

 • Mer om hur förvaltningslagen ska tillämpas i handläggningen
 • Förhållandet mellan kommunal - och förvaltningslagen i tillämpningen
 • Anpassning till utbyggd elektronisk förvaltning och digitalisering
 • Förvaltningsärenden hos myndigheter och domstolar
 • Principer - legalitet, objektivitet och proportionalitet
 • Allmänna krav på handläggning av ärenden
 • Handläggning, beredning och inledning av ärenden och partsinsyn
 • Myndigheters beslut
 • Rättelse av beslut
 • Överklagande

 

Hur ärendet bereds i offentlig organisation

 • Beredning av beslutsärenden – beredningsformer
 • Förvaltningslagens beredningsregler
 • Officialprincipen och utredningsansvaret
 • Beredning enligt speciallagstiftning eller reglemente
 • Kommunallagens beredningstvång
 • Krav på beslutsunderlag och protokoll
 • En rättssäker handläggning – vad är det?
 • Praktisk övning

 

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

 • Offentlighetsprincipen
 • Allmän handling och diarieföring
 • Hantering av allmänna handlingar i din organisation
 • Sekretessbestämmelser och skydd för handlingar

 

Beslutsprocessen i offentlig verksamhet

 • Hur beslut fattas
 • Kommunens organisation och beslut
 • Politiker och tjänstemän i samverkan i beslut – hur eller vad i beslut
 • Beslutsordning - Hur ärenden initieras och avgörs i kommunala nämnder
 • Delegationsordning - behörighet och befogenhet- vem har rätt att besluta?
 • Yrkanden och propositionsordning
 • Röstning och omröstningsregler
 • Detaljerade jävsregler – gränserna för jäv för politiker/tjänstemän
 • Politikers och tjänstemäns ansvar - skadestånds/straffrättsligt/politiskt
 

Praktisk övning

 • Hur ärenden och sammanträden ska dokumenteras och protokollföras
 • Lagkrav på dokumentation av skriftliga beslut
 • Lagkrav på protokoll vid sammanträden
 • Innehållet i protokoll - närvaro, ordförandeskap och ändring och justering av protokoll
 • Motivering av beslut och beslutsunderlag

 

Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen

 • Definitioner och tillämpningsområden
 • Roller och ansvarsområden, personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, dataskyddsombud
 • Allmänna dataskyddsprinciper och laglig grund, register över personuppgiftsbehandling
 • Särskilt om uppgiftsminimering och gallring
 • Informationskrav
 • Behandling av känsliga personuppgifter
 • Registrerades rättigheter
 • Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, säkerhet
 • Konsekvensbedömningar
 • Tredjelandsöverföring
 • Tillsynsmyndighet och sanktioner
 • Praktiskt arbete med införande av reglerna i den kommunala nämndprocessen

 

Beslut och beslutsunderlag

 • Praktiska övningar och genomgång av protokoll, motivering till beslut och beslutsunderlag

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du ska få en fördjupad förståelse för tillämpningen av gällande lagar och EU-rätt i handläggningen och hur ärenden och beslut praktiskt ska hanteras på ett lagenligt och korrekt sätt.

Dag 2 kommer du också att få handledning i och öva på beslutsmotivering och få vägledning kring hur ett tillräckligt och väl dokumenterat protokoll och beslutsunderlag och beslutsmotivering kan se ut. Vi kommer att gå igenom exempel på beslut och deltagarna får vägledning i att skriva och utforma korrekta protokoll och motiverade beslut.

 

Om utbildaren


Vår utbildare Hanna har lång erfarenhet och bred kunskap inom juridik, compliance och regulatoriska frågor med över 20 års erfarenhet inom finansmarknaden. Hon är också utbildad hovrättsassessor i Svea hovrätt och har arbetat i svenska domstolar, som rättssakkunnig vid Finansdepartementet samt som stabsjurist på Premiepensionsmyndigheten.

Hanna har bred erfarenhet av både myndighetsjuridik och svenska domstolar. Som övriga specialistområden kan nämnas projektledning och implementering av Dataskyddsförordningen (GDPR), MiFID II, Solvens II, UCITS-direktiven, outsourcing, digitala serviceprojekt, implementering av IT-system och bolagsstyrning. Hon har bred erfarenhet av utbildning och seminarieledning inom dessa områden. Genom sin bakgrund har hon djup förståelse för och gedigen praktisk erfarenhet av införande av nya regelverk i olika typer av verksamheter.  

Omfattning & tider

 

2 dagar

 

Kursen varvar teori och med praktiska övningar. Under dag 1 ligger fokus på praktisk tillämpning av den nya kommunallagen och förvaltningslagen i offentlig förvaltning med inslag av hur den nya dataskyddsförordningen påverkar handläggningen. Dag 2 kommer inriktningen att vara genomgång av Dataskyddsförordningens påverkan samt av protokoll, beslutsunderlag och beslutsmotivering och praktiska övningar i att ta fram protokoll och beslutsmotivering.

 

Dag 1: 09:30 - 16:00

 

Dag 2: 09:00 - 16:00

 

Till alla våra utbildningar ingår konferenspaket med fika, lunch och kursdokumentation.

Är ni 4 eller fler från samma organisation?

Ta kontakt med oss för att höra om grupprabatter. Info@offentligautbildningar.se

Sagt om utbildningen

"Vill bara säga att kursen överträffade mina förväntningar! Den var just så konkret och "hands-on" som jag hoppades och önskade mig. Jättebra, med mycket tänkvärt! "

"Utbildaren var mycket professionell och duktig föreläsare! "

Vanliga frågor

Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen meddela oss detta skriftligt till: Info@offentligautbildningar.se

Betalningsvillkor

Fakturan skickas via e-post eller post ca fyra veckor innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss på: Info@offentligautbildningar.se